PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

Op 8 april gaat ds. Johan Trouwborst uit Sneek voor in de kerk in Goënga. De dienst begint om 9.30 uur. Ds. Trouwborst is geen onbekende voor ons, als het even kan om zijn werk als vlootpredikant,  komt hij voorgaan in de Lege Geaen.
 
Zondag 15 april is de ochtenddienst om 9.30 uur in de Vituskerk in Tersoal. Voorganger is ds. Majoor. We zingen en lezen in deze dienst in het Fries.
 
Ds. Majoor gaat ook voor in de dienst op 22 april., nu in de Westereintsjerke in Tersoal. Aanvang 9.30 uur.
 
Pastor Jan Zeldenrust uit Mantgum is een nieuw gezicht in onze gemeente. Hij leidt de dienst op zondag 29 april om 9.30 uur in de Nicolaaskerk in Gau. Na afloop is er koffiedrinken.
 
Op zondag 6 mei komen we bij elkaar in de kerk in Offenwier. Ds. Gert Pennenkamp uit Sneek is de voorganger. Aanvang 9.30 uur.

 
Musical Ester

Musical Ester

Ester, de musical.
De musical Ester staat op het punt om opgevoerd te worden! Inmiddels is onze groep flink uitgebreid. Zo zijn er natuurlijk alle acteurs en actrices, de dirigent, de regisseur en de musici die meedoen om een prachtige musical op te voeren, maar ook een hele grote groep van vrijwilligers die onmisbaar zijn, zoals bijv. de dames van de omballingen achter de schermen, onze stagiair, onze catering, de parkeerwachters, licht en geluid, de bouw-, en decorploeg, de ontvangst enz. En iedereen heeft er veel zin in. De laatste puntjes op de i en dan is het zomaar 11 april en start de try-out.

Er zijn nog kaarten te verkrijgen bij Postma Diervoeders voor de woensdagavond, de vrijdagavond en voor de zaterdag. Nu is het moment: nodig de hele familie, de sportclub, collega’s of vriendenploeg uit en kom gauw die kaarten halen!

Wij zien u allen graag op 11, 13, 14 of 15 april!
Namens de musicalcommissie, Greetje Molenaar.

 
Kind op schoot dienst 27 mei!

Kind op schoot dienst 27 mei!

Schatzoekers gezocht!
 
 Op een mooie dag maakt meneer Vindingrijk een
wandeling. Hij loopt een stuk door het bos, een eindje langs de rivier, een weggetje door de weilanden. Hij fluit een liedje. Maar ergens tussen de weilanden staat hij plotseling stil. Wat ziet hij daar? Wat is dat? In het weiland steekt iets geks uit de grond. Nieuwsgierig loopt meneer Vindingrijk er naar toe. Het lijkt wel een kist.. Voorzichtig schuift hij de aarde rondom de kist een beetje weg. Het is                                           een schatkist! Benieuwd hoe dit verhaal afloopt?
 
Kom dan op 27 mei om 10 uur naar de Buorren 4 in Tersoal.
Alle kinderen van 0 tot 8 jaar zijn welkom. Neem je broertjes, zusjes, heit,
mem, pake en beppe mee.
 
Als het mooi weer is zitten we buiten dus kleed je lekker warm aan.
De schat zit nog verstopt dus neem je schepje mee!! 

 
Ferslach tsjerkereiske nei Amsterdam- PIO

Ferslach tsjerkereiske nei Amsterdam- PIOSnein 4 maart 2017 stie om 8.30 oere de ûnderwilens bekende bus fan ITS klear by de fa. Postma om ús nei Amsterdam te bringen. We hiene it jierlikse PIO-reiske fan ús tsjerke. Wy waarden om 10.30 oere ferwachte yn de 'Westerkerk' yn Amsterdam dêr’t wy de tsjinst bywenje soene. Spitigernôch hearden wy yn de bus, dat Greet Bakker de sneons hiel raar fallen wie op it iis en dat se sels in nacht yn it sikehûs bliuwe moast! Dat wie efkes in tebeksetter, want Greet hie eins in grut part fan it reiske regele en no wie se der sels net by!
Prof. Dr. Henk de Roest hiet ús wolkom yn it Frysk. Wy hiene in moaie tsjinst  mei yndrukwekkende oargelbegelieding fan Jos van der Kooy. Nei ôfrin dronken wy in  smaaklik bakje kofje mei de gemeenteleden. Dernei wie elts frij om de tiid yn te follen oan’t 13.30 oere. It die ek no wer bliken dat de tiid om fljocht om’t der altyd wol wat te sjen is yn sa'n grutte stêd. Eins is it krekt it sintrum fan Gau, mar dan krekt efkes oars… Jo fiele jo samar thús!
Om 13.30 oere sammelen we ús by de 'Westerkerk’ en dêr waard ús groep ferdield oer twa groepen. Eltse groep gie ûnder lieding fan in gids de bekende folkswyk De Jordaan troch. De beide rasechte Amsterdamse gidsen Jan en Hans koene smout fertelle oer de hofkes en bekende plakken dêr’t we lâns kamen! Wy ha ús gjin tel ferfeeld! Kaam ek troch it hiele moaie maitiidswaar en de terraskes dy’t ynienen fol streamden. In hiel ferskil mei de dagen derfoar, doe’t elts goed ynpakt wie tsjin de iiskâlde wyn en we de Âldfeart út wiene te riden!
Gids Jan hat sels noch midden op in brêge yn De Jordaan út folle boarst in ferske fan Johnny Jordaan songen en dat letter jitris sûnichjes oerdien by it sammelpunt kafee de 'Twee Zwaantjes', wêrby ‘een pikketanussie’ en ‘tulpen uit Amsterdam’ úteraard net ûntbrekke koene… Om 16.00 oere stie de bus klear om ús werom te bringen nei De Lege Geaen en klokslach 18.00 oere wiene we wer op it plak wêr’t we moarns úteinset wiene. Ik tink, dat ik út namme fan elk wol sizze kin: tige tank oan de organisaasje en it kin takommend jier wol wer!
Dieuwke Twijnstra

foto's in het fotoalbum

 
Valentijnsdiner voor 65+

Valentijnsdiner voor 65+

 Op woensdag 14 februari heeft de ZWO een diner georganiseerd voor de gemeenteleden van 65 jaar en ouder. Om 17:00 uur werd ieder ontvangen met een kop koffie of thee. Tineke opende de samenkomst waarna we met elkaar gingen“speeddaten”. Je wisselt met je overbuurman/vrouw van gedachten over een vraag die op tafel ligt. Na een kleine 10 minuten schoven we allemaal een stoel op zodat je en weer een andere vraag had en weer een ander persoon tegenover je. Onder het genot van een drankje was er zomaar een uur voorbij. Er werd veel gepraat en veel gelachen. Het was goed om eens na te denken over onderwerpen waar je anders niet zo snel met elkaar over praat. En je elkaar op een andere manier leert kennen. Het geeft verdieping en warmte naar elkaar toe.
 Hierna konden we onze magen vullen met heerlijk Chinees buffet. Dit lieten we ons goed smaken. Als afsluiting nog een heerlijk toetje . Rond de klok van 20:00 uur ging iedereen naar huis met een gevulde maag. Het was een smûk en gezellig samenzijn en goed om eens op een andere manier elkaar te ontmoeten. Het geeft warmte, verbinding, humor en oprechte belangstelling naar elkaar toe. Dat is waar Valentijn voor staat, verbinding en liefde. ZWO  staat voor zorg voor de ander ver weg en dichtbij. Zo hebben we deze thema’s op één moment verpakt in een maaltijd van Liefde. Het was voor ons als commissie fijn om te zien dat er 27 personen zich hadden opgegeven. Jammer was het dat 4 gemeenteleden door de griep zich moesten afmelden. Maar we gaan zeker weer eens iets organiseren in deze vorm.
ZWO commissie, Tineke,Rommy,Wietske en Janke
 

 
Musikal Ester; yn april op 'e planken!

Musikal Ester; yn april op 'e planken!

Mear as 40 spilers en sjongers, muzikanten, in bouploech, minsken dy’t klean meitsje; der binne nochal wat yngrediïnten nêdich foar in súksesfolle musikal. "Sy binne allegearre wichtich, want wy dogge it mei ús allen", sizze Margreeth Hofstee en Tine Huisman dy't op de eftergrûn de omballingen fersoargje.
Yn in grutte stêd net fier fan de Lege Geaën hearre je it wurd mienskip no regelmjittich. By it meitsjen fan de musikal Ester wurdt it yn de praktyk brocht en yn april is it resultaat te sjen yn de Westereintsjerke yn Tersoal.
De ploech minsken dy’t musikal Ester mooglik makket, wennet yn de Lege Geaën of hat der in bining mei. Foar in part binne it feteranen fan eardere musikals lykas Jona fiif jier lyn, mar der binne ek genôch talintfolle, frisse, nije gesichten te sjen op it podium.
It is in bulte wurk om in musikal yn'e steigers te setten en al dat wurk is frijwilligerswurk! De kâns om safolle lokaal talint op ien plak te treffen, komt net hiel faak foarby…
It bibelske ferhaal fan Ester is net in ynfâldige fertelling; der binne meardere lagen en it foartbestean fan in hiel folk stiet op it spul. Sa'n djipwoartele ferhaal is in rykdom dy't net allinnich goed teatraal te ferbyldzjen is, mar ek goed te ferbinen falt mei de aktualiteit. Yn dizze musikale bewurking is der in knipeach nei wat der no om ús hinne gebeurd werom te finen foar wa’t it sjen wol.
De regy is hânnen fan Doeke van Sijen en Hans Molenaar is de dirigint. It stik duorret mei pauze sa’n  twa oeren. Der is alle kearen romte foar 125 minsken.

Plak:                Westereintsjerke, Westerein 5, Tersoal
Spyldata:         Woansdei  11 april 2018  19.00 oere (Try-out)
                         Freed   13 april 2018  20.00 oere
                         Sneon  14 april 2018  15.00 oere  20.00 oere
                         Snein  15 april 2018  15.00 oere
Tagong:           € 7,50,  try-out € 5,-
Kaartferkeap:  fan 12 maart 2018 ôf by Postma Diervoeders,
                         De Eker 1 yn Gau
Mear ynfo of kontakt: 

Wolle jo alfêst in priuwke fan musikal Ester ha?
Snein 11 maart 2018 om 9.30 oere is yn de Westereintsjerke in Ester-tsjinst. De tsjinst stiet yn it teken fan it ferhaal fan Ester en der sille in oantal  lieten út de musikal te hearren wêze. Wolkom allegearre!

 
PIO wandelen 5-2-2018

PIO wandelen 5-2-2018

PIO Wandelen-maandag 5 -2-2018
PIO  wandelen-elke eerste maandag van de maand)

Bloemen kunnen niet bloeien zonder warmte van de zon
Mensen kunnen niet groeien zonder de warmte van vriendschap
Liefde heeft een ieder mens nodig
Het licht geeft ons houvast om verder te mogen
Een omarming hebben we Allemaal nodig.
Net als het licht.
We kunnen er niet buiten.

 
Voorlichtingsavond Taizé-reis 2018

Voorlichtingsavond Taizé-reis 2018

Bericht aan de jongeren van De Lege Geaën
Voorlichtingsavond Taizé-reis 2018

 
CSG Bogerman organiseert in 2018
voor de negende keer een reis naar Taizé!
Ga jij ook mee naar dit jongerenklooster in Bourgondië, Frankrijk?
Wat is er zo bijzonder?
-  Je ontmoet er jongeren uit alle delen van de wereld.
-  Het is oecumenisch: iedereen is er welkom, wát je geloof ook is.
-  Het is een jongerenklooster, dat betekent dat we meedoen, zoals
iedereen, met het ritme van de vieringen, de maaltijden, de
gespreksgroepen en de werkzaamheden.
-  Je neemt er wat van mee!
Wie kunnen er mee?
Jongeren vanaf de vierde klassen en hoger mogen mee.
Wanneer is de reis?
We gaan in de allerlaatste schoolweek van het jaar:
we vertrekken zaterdag 14 juli héél vroeg
en we komen zondagavond 22 juli weer thuis.
Wat kost het?
Voor € 215 heb je een achtdaagse onvergetelijke reis, inclusief vervoer, verblijf en maaltijden. Je neemt zelf een tent mee.
Waar en tot wanneer kan ik mij opgeven?
Bij de voorlichtingsavond op dinsdag 30 januari
in 357 Start: 19.30
En daarna kun je je tot uiterlijk 1 mei 2018! opgeven bij

Adieu en Taizé!

 
Ben jij tussen de 12-15 jaar of 16 +?

Ben jij tussen de 12-15 jaar of 16 +?

Dan hebben we voor jou de komende maanden een aantal leuke activiteiten op het programma staan:

BEN JE TUSSEN DE 12-15
3-11-2017 ZULLEN WE HET SEIZOEN OPENEN MET EEN HALLOWEENBUFFET (HOE STOER BEN JIJ ?☺)
AANVANG 19:00 UUR(IN DE KOSTERIJ IN GOENGA)

8-12-2017 ZULLEN WE EEN WORKSHOP ‘KERST’ORGANISEREN (GEBOU IN GAUW) AANVANG 20:00 UUR.

12-01-2018 EEN SPELAVOND (IN DE KERKZAAL VAN TERSOAL)
AANVANG 20:00 UUR

2-02-2018 SIRKELSLAG VOOR ALLE JEUGD VANAF 12 JAAR (GEBOU IN GAUW)(DIT IS EEN LANDELIJKE ACTICITEIT, ZIE WWW.SIRKELSLAG.NL) AANVANG 19:15-22:00 UUR

9-03-2018  FILMAVOND  (IN DE KOSTERIJ IN GOENGA)
AANVANG 20:00 UUR

6-04-2018 FIETSING DINNER
(BEN JIJ EEN GOEDE KOK, OF LAAT JE JE GRAAG BEDIENEN ?☺) AANVANG :18:00 UUR  

BEN JE 16+
3-11-2017 ZULLEN WE HET SEIZOEN OPENEN MET EEN HALLOWEENBUFFET (HOE STOER BEN JIJ ?☺)
AANVANG 19:00 UUR (IN DE KOSTERIJ IN GOENGA)

8-12-2017 ZULLEN WE EEN WORKSHOP ‘KERST’ORGANISEREN (GEBOU IN GAUW) AANVANG 20:00 UUR.

12-01-2018 EEN DISCUSSIEAVOND MET GEZELLIGE MUZIEK NA VOOR 16+(BIJ IEMAND THUIS) AANVANG 20:00 UUR

2-02-2018 NADER IN TE VULLEN NAAR JULLIE EIGEN IDEE. AANVANG 20:00 UUR.

9-03-2018 FILMAVOND  (BIJ IEMAND THUIS) AANVANG 20:00 UUR

6-04-2018 FIETSING DINNER
(BEN JIJ EEN GOEDE KOK, OF LAAT JE JE GRAAG  BEDIENEN ?☺) AANVANG 18:00 UUR.

 
Agenda PIO activiteiten 2017-2018 Agenda PIO activiteiten 2017-2018

Na het vertrek van Remmelt en Renate uit De Lege Geaen naar Sneek is er gelukkig weer een nieuwe PIO-commissie (Programma voor Inspiratie en Ontmoeting).
Deze commissie bestaat nu uit
Tineke Postma, Rommy Jorritsma, Greet Bakker en Jur Majoor.
Bij PIO 2017-2018 vindt u het jaarprogramma!

 

 
PKN-DLG in het blad Bries

PKN-DLG in het blad Bries

Bries is het magazine van het missionaire werk van de Protestantse Kerk
Onlangs werd onze gemeente langs de Missionaire meetlat gelegd in het blad Bries.
Dominee Jur Majoor heeft daar in het nummer van 1 september over geschreven.
...
Het blad is nu uit en het geeft een mooi positief beeld van onze gemeente.
U leest het verslag op pagina 14-15:
https://issuu.com/protestantsekerk/docs/pkn-bries-2-2017-def

 
Informatieboekje 2018 Informatieboekje 2018

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link:  downloaden .

 
APP voor PKN De Lege Geaën!

APP voor PKN De Lege Geaën!De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet). De app is gratis te downloaden via de play store of de app store. Hieronder staat beschreven hoe de app kan worden gedownload vanuit de play store.  Leest u voor de instructies vooral verder bij lees meer....

 

lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 22-04-2018 om 9.30
meer details

 
VOORJAAR

foto: Auke Landman
 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.