PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

Ds, Nummerdor uit Grou is onze voorganger op zondag 8 oktober. Geen onbekende in onze gemeente! We komen bijeen om 11 uur in de kerk in Offenwier.
 
Op 15 oktober is er een School-kerk-Gezinsdienst in de kerk in Tersoal. Deze wordt gehouden in samenwerking met de leerkrachten en leerlingen van de cbs 'de Reinbôge' uit Tersoal. Ds. Majoor is de voorganger, en we beginnen om 9.30 uur!
 
Op 22 oktober preekt ds. Fedde Welbedacht uit Sneek in de kerk in Goënga. De dienst begint om 11 uur.
 
Ds. Ad Buys uit Sneek is onze voorganger op zondag 29 oktober. We sjonge en lêze in deze dienst in Gau in het Fries. Aanvang 9.30 uur!
Ds. Buys is lang hier niet geweest, maar hij is bekend met ons en onze gemeente.
 
Woensdag 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Wij staan hierbij stil in een dienst die om 19.30 uur begint in de kerk in Tersoal, in de vernieuwde buorren-tsjerke!
 
Op 5 november is er een gezinsdienst in de kerk in Gau. Wij vieren dan 500 jaar reformatie, het is Hervormingsdag op 31 oktober, en schenken aandacht aan het Ned. Bijbel Genootschap, op de zgn. Bijbelzondag. Welkom!

 
Kerk School Gezinsdienst

Kerk School Gezinsdienst

Op zondag 15 oktober wordt er in de Westereinkerk van Tersoal weer de jaarlijkse School – Kerk – Gezinsdienst gehouden.
Het thema is : Bibbers …
Heiten, memmen, pakes en beppes en natuurlijk de kinderen van De Reinbôge en van de andere scholen zijn meer dan welkom. Evenals alle andere mensen uit De lege Geaën😊

 
Kerkproeverij

Kerkproeverij

In de maand november zullen weer de jaarlijkse buurtgesprekken plaatsvinden.
U wordt de komende weken uitgenodigd om elkaar te ontmoeten bij iemand in uw eigen buurt, straat of dorp. Ieder kan er iets delen van elkaars levensbeschouwing of geloof.   
‘Kerkproeverij’… waar smaakt de kerk naar tegenwoordig? Zoet, zuur of zout?
In de kerk smaakt het naar méér! Mensen geloven en zoeken naar wat er meer is tussen hemel en aarde. We leven niet van brood alleen. Je hoeft je leven niet alleen te leven. Je kunt het delen met elkaar, met God. Mensen kunnen smaakmakers zijn van een betere wereld.
Welkom dus bij het buurtgesprek.
En neem iets mee om samen te eten of te drinken voor een smaakvolle ontmoeting!

 
Vier je Bijbel op Bijbelzondag

Vier je Bijbel op Bijbelzondag

Op zondag 29 oktober is het Bijbelzondag vieren honderden kerken de  Nationale Bijbelzondag. In de dienst in Gau hopen wij ook de Bijbelzondag te vieren onder het thema: ‘Vier je Bijbel’.

We zijn dankbaar dat we de Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen. Dat is het waard om te vieren. Door het werk van de Bijbelgenootschappen kunnen wereldwijd steeds meer mensen de Bijbel lezen in hun eigen taal.
Op zondag 22 oktober is de collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap
Tijdens de dienst in Goaiïngea wordt een collecte gehouden voor Chinese Prentenbijbels. Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten kinderen' liefdevol opgevangen.
Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze bij hun lessen een prentenbijbel kunnen gebruiken. Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet aan prentenbijbels komen, omdat ze die niet kunnen betalen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil hen - met uw hulp - graag steunen.
Bijbel Basics
Het Nederlands Bijbelgenootschap lanceert op de Bijbelzondag een nieuwe methode voor de kinderdienst: Bijbel Basics. Kinderen kunnen aan de slag gaan met 'de belangrijkste regel uit de wet’: de Heer is je God. Je moet van hem houden en van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. (Matteüs 22:34-40)
De werkgroep De Lege Geaën van het NBG
 

 
Ontmoet Taize in Sneek

Ontmoet Taize in Sneek

Op 13 november 2017 bezoekt broeder Jasper van het klooster in Taizé Sneek.

CSG Bogerman bezoekt jaarlijks met een grote groep leerlingen Taizé.
Het bezoek van broeder Jasper aan Sneek is een unieke gelegenheid voor jongeren om met hem in gesprek te gaan en met elkaar een Taizé-avondviering te beleven.
Bij de Taizéviering is jong en oud vanuit de regio van harte welkom.
In de afgelopen jaren zijn er ook vanuit De Lege Geaën veel mensen naar Taizé gegaan:
jongeren, volwassenen, in groepsverband of individueel. Jullie zijn van harte welkom, maar…
geef je snel op, want vol is vol!
Aanmelden voor de diverse programmaonderdelen kan op:
http://www.csgbogerman.nl/kom-ook/taize
Gesprek en maaltijd
Het gesprek met broeder Jasper vindt plaats om 16:00 uur in CSG Bogerman Sneek. Aansluitend vindt er een gemeenschappelijke maaltijd plaats, die ook dient als Taizé-reünie. Voor het gesprek en de maaltijd kunnen de jongeren en (oud)-leerlingen zich aanmelden via
bovenstaande link.
Taizéviering
Om 19:00 uur vindt er een viering plaats in CSG Bogerman Sneek, waarbij iedere belangstellende van harte welkom is. Aanmelden is hiervoor gewenst. Aan bezoekers wordt gevraagd een eigen (gebeds)bankje of matje mee te nemen.
Over Taizé
Taizé is een internationale christelijke oecumenische gemeenschap, waar jongeren vanuit de hele wereld samenkomen. Een dag in Taizé is elke dag hetzelfde ingedeeld, maar elke dag is toch totaal anders. Het ritme van Taizé is erg belangrijk en zorgt ook voor de Taizé-sfeer. Tijdens de dag zijn er drie vieringen waarbij muziek een centrale plek heeft. Verder zijn er gespreksgroepen en krijgt iedere bezoeker een taak om bij te dragen aan de gemeenschap. Gezamenlijk eten en de dag afsluiten in Oyak (een soort ontmoetingscafé) maken de Taizé-dag compleet.

 
Startzondag Bernewurk

Startzondag Bernewurk

Startactiviteit bernewurk aan de Bûtlanswei  bij de familie Hagedoorn en familie Dijkstra. Er werd een mooie speurtocht uitgezet met als thema 'op de boerderij'. Wat hebben we genoten!
U vindt een sfeerimpressie in het fotoalbum
(Foto's;Gea, rommy, dieuwke en ynke)

 
Preekstoel Westereinkerk Tersoal

Preekstoel Westereinkerk Tersoal

Hoe't een “griffemearde preekstoel”een twadde libben krigen hat yn een hersteld hervormde gemeente yn Ridderkerk
 
Yn 2013 soe de musical Jona yn de Westerein tsjerke opfierd wurde.Om foar yn de tsjerke wat mear romte te meitsjen foar een grutter podium kaam de fraach bij de tsjerkerie oft de preekstroel en de âlderlingen en diakenbanken der ek ut mochten.
Ik fûn dat earst mar neat, mar letter wenden wij ek alwer oan it idee, en it die bliken dat der op de gemeentejûn einliks net ien op tsjin wie.
Dus it soe mar heve.
 
Doe kaam ik mei de fraach wat dogge wij mei de preekstoel?
De tsjerkerintmasters seinen: goai him mar yn de kontainer, mar dat gong mij fiersten te mâl, dat soe foar mij fiele as heiligschennis.
De Westereinstjerke is yn 1913 iepene en dus hat de preekstoel der krekt 100 jier yn stien.
Myn broer Jimte en ik (Pier) ha de preekstoel der foarsichtich en yn meardere dielen úthelle.
Dernei hat der wol 2 jier bij mij yn Raerd yn de loads stien.
Se fregen mij wolris, silst do hjir beginne te preekjen? No dat moast mar net.
 
Letter ha ik him ferkocht oan in antiqair yn Snits en de opbringst keurig oermakke nei de tsjerke rekken.
Dernei bin ik in pear kear nei die antiqair ta west om te freegjen oft de preekstoel al in plakje krigen hie, hij hie him nammentlik op marktplaats setten.
 
Letter kaam ik nogris bij him te freegjen, en doe sei hij tsjin mij: de preekstoel is ferkocht. Hij miende mar wakker dat er nei in tsjerke op Urk gongen wie.
Mar jammergenoch hie hij gjien adres as sok sa wat.
Ik woe dochs hiel graach witte wer as de preekstoel bedarre wie.
Yn it jaarboek fan de kerken fûn ik it tillefoannummer fan de skriba fan de PKN tsjerke op Urk.
Efternei blykte de man gjin skriba mear te wêzen, mar hij hie nog wol genoch kontakten yn de tsjerkewrald dêre.
Hij fûn myn fraag en it ferhaal derom hinne wol sa nijsgjirrich dat hij sei mij ta om op ûndersyk ût te gean.
Mar syn rûnfreegjen op Urk smiet neat op.
Dernei hat hij in oprop yn it “Urkerland” setten, in krantsje dat op ûngefear 800 adressen lêzen wurd.
Der kaam al gau in reaksje op, net fan Urk mar fan ds. Kaptein (in ald Urker) en no dûmny yn Sommelsdijk.
Hij lies it Urkerland dus ek noch. Dizze ds. Kaptein hie in berop oannommen nei Ridderkerk en der wat grútsjen heart oer in preekstoel út Fryslân.
 
Fanof doe kaam der skot yn de saak, want dernei ha de minsken út Ridderkerk kontakt opnommen mei de skriba fan Urk. En sadwaande krige ik in tillefoantsje fan Urk dat ús preekstoel út de Westereinstjerke no yn de spiksplinternye Sionskerk yn Ridderkerk stiet. Dit wie foar mij prachtich nijs. Ik krige mailadressen fan de minsken dy't yn Ridderkerk bij it oantúgen fan de preekstoel belutsen wiene.
Een sekere menear Neeleman fertelde mij dat se een tsjerke bout hiene mei in klassieke útstrieling en foar de ynrjochting fan de tsjerke sochten se om klassieke c.q. nostagische elementen.
Sadwaande kaam ús preekstoel der dus prachtich fan pas.
 
Roelie ek ik seinen tsjin elkoar der wolle wij in kear hinne te sjen. Mar it soe noch moaier wêze as we op in snein gongen want dan kinne wij der in tsjerketsjinst mei meitsje.
Ofrûne juni wiene wij yn Ouddorp op de kamping en doe binne wij op in sneintemoarn nei Ridderkerk riden.
Wij hiene ús foar de tiid al efkes tillefoanisch oanmelden. Wij waarden der hertlik ûntfongen en wij seagen us de eagen ût de holle. Safolle minsken, jeugd en bern. Der kinne ûngefear 600 minsken yn die tsjerke en hij wie smoar fol.
De koster moast in plakje foar us sykje en sa kamen wij yn de twadde bank fan foaren te sitten, rjocht foar de preekstoel. Roelie hie fansels net in hoed op, mar fjirder wiene der hast gean froulju sûnder hoed. Sels jonge froulju en famkes hienen wat op de holle.
Ús tjinst begûn om healwei tsienen en de middeistjinst wie om 5 oere en dy wurd ek altiten goed besocht.
De ferskes (meast psalmen) wurde op hiele noaten songen, dat ha wij noch noait earder mei makke mar it went ek al gau wer.
It wie een bisûndere tjinst, al duorre it wol wat langer as bij ús, mar hawar, wij hiene fekânsje.
De preek bestie út 3 punten (dat wie froeger bij ds. Zelle ek altiten sa).
De tekst wie Jesaja 55 fers 1: O alle gij dorstigen komt tot de wateren, komt, koopt en eet, de prijs is betaald!!!
Al mei al ha wij in moaie tjinst meimakke, en de preekstoel stie der wer foar as nij.
Nei de tiid ha wij noch mei de fam. Neeleman om kofje west en ha we noflik neipraten.
 
Sij fregen ús hoe as wij de tjinst belibbe hiene. Wij ha derop sein, dat it wol hiel oars is as bij ús, mar dat it der foaral net om giet wat no minder as better is.
Wij binne bliid en tankber dat de lofsang en de verkondiging der ek troch giet.
En dat er fanof ús preekstoel preke wurdt is fansels hielendal geweldich.
Neffens ús kin de preekstoel der wol wer 100 jier mei.
 
Groetnis Pier en Roelie Dijkstra
Raerd
0566- 601294  

 
Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

In de Nikolaas-kerk in Gau en de Westerein-kerk in Tersoal wordt door een aantal mensen, tijdens kerkdiensten en andere bijzondere diensten, het geluid en de beamerpresentatie verzorgd.
In Gau wordt dit verzorgd door Jan Huisman en Hans Molenaar en in Tersoal zijn Hanneke Bouwman, Sybren Abma en Simon Buma het vaste team. Indien nodig ondersteunen deze teams elkaar natuurlijk. Graag zouden we willen zien dat deze teams uitgebreid worden naar een bezetting van 4 personen. Tijdens de dienst wordt door één persoon de beamer bediend d.m.v. een laptop en door de ander wordt het geluid bediend.

Het maken van een presentatie duurt gemiddeld 2 uur. De  liturgie wordt enkele dagen voor de dienst aangeleverd door de dienstdoende dominee. De liedboekliederen die in de liturgie voorkomen kunnen gedownload worden uit het ‘liedboek online’.
De liturgie wordt gemaakt in Videopsalm, een prachtig presentatieprogramma met vele mogelijkheden.
Op zondagmorgen moet de installatie aangezet worden en is het een kwestie van op het juiste moment het juiste plaatje laten zien!
Een leuke maar verantwoordelijke klus voor mensen die graag met de computer iets willen verzorgen.
Het geluid bedienen lijkt vaak eenvoudig, maar kent ook z’n aandachtspunten. Zorgen dat de installatie en de microfoons aanstaan, op het juiste moment de ene microfoon in en de andere uitschakelen, zijn zo een aantal zaken die aan de orde komen. Een kwestie van alert blijven dus!
We roepen vooral jongeren op om mee te doen!
Denk je, dat lijkt mij ook leuk om te doen, meld je dan aan bij het Beamerteam.
Dat kan met een mail naar:

 
APP voor PKN De Lege Geaën!

APP voor PKN De Lege Geaën!De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet). De app is gratis te downloaden via de play store of de app store. Hieronder staat beschreven hoe de app kan worden gedownload vanuit de play store.  Leest u voor de instructies vooral verder bij lees meer....

 

lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Goenga
datum en tijdstip 22-10-2017 om 11.00
meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.